Görev Tanımları

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN

FONKSİYONEL GÖREV TANIMLARI

 

I.Kuruluşu, Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZEM) 12 Aralık 2010 tarihli ve 27783 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan DÜZCE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”ne göre görevleri şunlarıdır:

 

1. Merkez Müdürü: Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalısmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kisiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından baslamak üzere birisi vekalet eder.Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

 

a.      Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, baskanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b.      Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c.       Merkezin idari islerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d.      Yurt içi ve yurt dısındaki uygulama ve arastırma merkezleri ile isbirliği yapmak.

 

2.Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı dahil bes kisiden olusur. Diğer üç üye; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle bosalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun   baskanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır..Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a.      Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b.      Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüsmek,

c.       Arastırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili arastırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

d.      Merkeze gelen is ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

e.       Merkez için gerek duyulan çalısma grupları ve komisyonları kurmak.

 

II. Fonksiyonel Görev Dağılımları

Merkez Müdürü:

a.      Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b.      Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c.       Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d.      Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

İdari Personel:

a.      Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.

b.      Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında             sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak.

c.       Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.

d.      Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.

e.       Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek.

f.        Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.

g.      Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını  ve ilgili resmi yazıları  yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.

h.      Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.

i.        Merkezin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek.

j.        Personelin izin işlemlerini takip etmek.

k.      Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.

l.        Personelin yurt içi yada yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.

m.    Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

III.Personel Yapısı

Merkezimizde; 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı,1 idari ve 1 teknik personelden oluşmaktadır.