Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

Sisteme giriş için tıklayınız.

DERS İÇERİĞİ

Dersin adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  

Dersin Kodu

2 AKTS Kredisi

1. yarıyıl

Ön Lisans/Lisans

Zorunlu

2 s/hafta

Teorik: 2 s/hafta     Uygulamalı: 0 s/hafta    

Dersin dili: Türkçe

Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri:

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu

Öğretim elemanı, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri: 

Okutman

       

Dersin Genel Amacı:

Türk Gençliği´ni millî, insanî, manevî ve kültür değerlerinin bilincinde, Yüce Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti´nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı bir gurur duyan, Atatürk İlkeleri´ni yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan, demokratik düşünen ve davranan, bilimsel düşünceye sahip, insanı seven ve sayan, insan haklarına saygılı, sorgulayan ve eleştirel bir tutum sergileyen, yaşadığı çağın olaylarını kavrayabilen, tarihi olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı geliştiren ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedef edinen gençleri topluma kazandırmaktır.

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:

1. Tarihi bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilir.

2. Söz konusu bilim dalında ulaştığı bilgileri çeşitli bilimsel metodlar kullanarak değerlendirebilir.      

3. Söz konusu bilim dalındaki değerlendirmelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir.   

4. Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar.

5. Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar

6. Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur.

7. Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.

8.Demokratik davranan, insanı seven ve insan haklarına saygılı bir yaşam anlayışını benimser.

Dersin içeriği:

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı, inkılâp, ıslahat, tanzimat, meşrutiyet gibi kavramların anlamları, söz konusu kavramaların birbirlerine olan benzerlikleri ve farklılıkları, bu kavramların tarihteki örnekleri ve kavramların içeriğine göre örneklerin analizi. Türk İnkılâbının tarihi temelleri anlamak bağlamında; Osmanlı Devleti’nin yaşadığı buhran, bu buhrana etki eden iç ve dış dinamikler, söz konusu dinamiklerin analizi ve Türk İnkılâbına etkileri. Osmanlı Devleti’nin varlığını korumaya yönelik olarak modernleşme çabaları, bu çabalar kapsamında Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet süreçleri, modernleşme sürecinin fikri alt yapısı ve bu bağlamdan olarak Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık fikir akımları, söz konusu fikir akımlarının Türk İnkılâbına ve günümüze etkileri.  Osmanlı Devleti’nin çözülüş süreci, bu süreçte etkili olan siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel dinamikler, çözülüş sürecinde Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Antlaşması. Cumhuriyete geçişte ve öncesi Osmanlı döneminde “Şark Meselesi”, bu meselenin ortaya çıkışı, bu mesele dahilindeki devletlerin politikaları, bu politikaların Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri, Cumhuriyete geçiş aşamasında/ Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Şark Meselesi”. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra ortaya çıkan gelişmeler; Anadolu işgalleri, işgallere verilen tepki ve Milli Mücadelede ilk teşkilatlanmalar, Redd-i İlhâk ve bu kavram etrafında şekillenen milli duygular, bu işgallerin Milli Mücadelenin ortaya çıkışındaki etkileri ve Kuva-yı Miiliye, Milli Mücadele ruhu, söz konusu süreçte Mustafa Kemal ve liderliği, İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal’in işgallere karşı siyasi çözüm arayışı ve İstanbul’daki politik/fikri faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Misak-ı Milli metninin ortaya çıkışı, bu metni oluşturan unsurlar, söz konusu metnin hukuki durumu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Misak-ı Milli metninin yeri ve bugün için Türkiye Cumhuriyeti iç ve dış politikasında ki yeri ve önemi.

Ders kategorisi: (Yalnızca bir kategori işaretlenecektir)

Temel meslek dersleri


Uzmanlık/alan dersleri


Destek dersleri


Aktarılabilir beceri dersleri


Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri

X

 

Haftalar

Tartışılacak/İşlenecek Konular

1. Hafta

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersini Okumanın Gerekliliği, - İnkılâp, Islahat, Tanzimat, Meşrutiyet, Darbe ve Cumhuriyet Kavramları-  İnkılâp, Islahat, Tanzimat, Meşrutiyet, Darbe ve Cumhuriyet Kavramların Birbirleri İle Olan Benzerlikleri ve Farklılıkları, Bu Kavramların Tarihteki Örnekleri ve Örneklerin Analizi.

2. Hafta

Türk İnkılâbının Tarihi Temelleri-  Osmanlı Devleti Geriledi mi?

3. Hafta

Türk İnkılâbının Tarihi Temelleri-  Osmanlı ve Buhran-Buhran’ın İç Dinamikleri

4. Hafta

Türk İnkılâbının Tarihi Temelleri-  Osmanlı Devleti ve Buhran-Buhran’ın Dış Dinamikleri

5. Hafta

Türk İnkılâbının Tarihi Temelleri-  Osmanlı Modernleşme Süreci-Tanzimat ve Islahat Fermanları-Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Türk İnkılâbına Etkileri

6. Hafta

Türk İnkılâbının Tarihi Temelleri-  Osmanlı Modernleşme Süreci-Osmanlı’nın Modernleşme Çabaları-Batıya Açılan Yenilik Penceresi

7. Hafta

Türk İnkılâbının Tarihi Temelleri-  Osmanlı Modernleşme Süreci-I.ve II.Meşrutiyet ve Türk İnkılâbına Etkileri

8. Hafta

Türk İnkılâbının Tarihi Temelleri-  Osmanlı Modernleşme Süreci-Modernleşme Sürecinin Fikri Alt Yapısı ve Fikir Akımları-Osmanlıcılık-İslamcılık-Batıcılık-Türkçülük

9. Hafta

Ara sınav

10. Hafta

Trablusgarp Savaşı-Balkan Savaşları

11. Hafta

I.Dünya Savaşı, .Dünya Savaşı Sonrası Yaşanan Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler, Mondros Mütarekesi ve Anadolu İşgalleri-İşgaller sırasında Anadolu’nun Durumu

12. Hafta

Türk İnkılâbının Tarihi Temelleri-  Kuva-yı Milliye Ruhu-İşgale Karşı Tepkiler: Redd-i İlhâk Cemiyetleri ve Kongreler-Mustafa Kemal’in İşgaller Karşısındaki Tutumu: İstanbul’daki Politik ve Fikri Faaliyetleri-Mustafa Kemal’in Bir Lider Olarak Ortaya Çıkışı

13. Hafta

Siyasi Temsil Meselesi, Milli Mücadele İle El Sıkışan Osmanlı Hükümeti ve Amasya Protokolü, Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının açılması ve Misâk-ı Milli

14. Hafta

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Meclis’in Açılışına Karşı Çıkanlar/İsyan Edenler.

 

No

Program Yeterlikleri Çıktıları                                                                                           

Katkı Düzeyi


1

2

3

4

5

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersini okumanın gerekliliğini kavrar,  İnkılâp, Islahat, Tanzimat, Meşrutiyet, Darbe ve Cumhuriyet kavramlarını bilir, söz konusu kavramların birbirleri ile olan benzerlikleri ve farklılıklarını ayırt eder, bu kavramlarla ilgili tarihteki örnekleri bilir ve kavramları ortaya çıkaran unsurları söz konusu örnekler üzerinden analiz eder.

x

2

“Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi” ifadesi üzerinden hareket ederek tarihi bilginin oluşumunu sorgular ve tarihi bilgi dışında da herhangi bir bilim dalında elde ettiği bilgilere karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmenin gerekliliğinin farkına varır.

x

3

Osmanlı Devleti ile ilgili olarak “buhran” dönemini, bu dönemin iç ve dış dinamiklerini bilir ve bu dönemin Türk İnkılâbına olan etkisini elde ettiği bilgiler bağlamında değerlendirir.x4

Osmanlı Modernleşme sürecini, bu dönemde ortaya çıkan tarihi olay ve durumları bilir, bu sürecin Türk İnkılâbına olan etkisini elde ettiği bilgiler bağlamında değerlendirir.x5

Şark Meselesi ve söz konusu süreç çerçevesinde yaşanan tarihi olayları bilir.

x

6

Birinci Dünya Savaşının sonuçlarının dünya tarihine etkilerini kavrar.
x


7

Milli mücadele ruhunu ve bu ruhun nasıl oluştuğunu kavrar.
X


8

Misak-ı Milli’nin hangi şartlar altında biçimlendiğini kavrar.

X

9

Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığı için milli birlik ve beraberlik, vatan ve insan sevgisi gibi duyguların önemini kavrar.

X

10

Söz konusu ders çerçevesinde bilgiye erişme yollarını bilir, kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, ulaştığı bilgileri sorgular, ulaştığı bilgileri değerlendirir ve değerlendirmelerini ifade eder, farklı düşüncelere saygılı davranmanın önemini kavrar, demokratik davranış biçimini benimser, insan haklarına saygılı olmayı ilke edinir, farklılıkları ayrıştıran değil bütünü oluşturan parçalar olarak değerlendirir.

X