Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II

Sisteme giriş için tıklayınız.

DERS İÇERİKLERİ

Dersin adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  

Dersin Kodu

2 AKTS Kredisi

2. yarıyıl

Ön Lisans/Lisans

Zorunlu

2 s/hafta

Teorik: 2 s/hafta     Uygulamalı: 0 s/hafta    

Dersin dili: Türkçe

Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri:

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu

Öğretim elemanı, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri: Okutman                                                   

       

Dersin Genel Amacı:

Türk Gençliği´ni millî, insanî, manevî ve kültür değerlerinin bilincinde, Yüce Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti´nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı bir gurur duyan, Atatürk İlkeleri´ni yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlardan aldığı güçle memleketine daha yararlı olmaya çalışan, demokratik düşünen ve davranan, bilimsel düşünceye sahip, insanı seven ve sayan, insan haklarına saygılı, sorgulayan ve eleştirel bir tutum sergileyen, yaşadığı çağın olaylarını kavrayabilen, tarihi olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı geliştiren ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedef edinen gençleri topluma kazandırmaktır.

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:

1. Tarihi bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilir.

2. Söz konusu bilim dalında ulaştığı bilgileri çeşitli bilimsel metodlar kullanarak değerlendirebilir.     

3. Söz konusu bilim dalındaki değerlendirmelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir.   

4. Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar.

5. Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar

6. Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur.

7. Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.

8.Demokratik davranan, insanı seven ve insan haklarına saygılı bir yaşam anlayışını benimser.

Dersin içeriği:

Milli Mücadelenin ortaya çıkış süreci ile ilgili genel bir değerlendirme ve Kuva-yı Milliye Ruhunu Anlamak. . Milli Mücadelenin İktisadi Kaynakları.Mustafa Kemal Paşa’yı Liderliğe Götüren Süreç ve Süreci Besleyen Dinamikler. Siyasi Temsil Meselesi, Milli Mücadele İle El Sıkışan Osmanlı Hükümeti ve Amasya Protokolü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Meclis’in Açılışına Karşı Çıkanlar/İsyan Edenler. Emperyalizmin Türklerin Kaderine Müdahalesi: Sevres Antlaşması, Sevres Antlaşmasını Hazırlayan Gelişmeler, Antlaşmanın İmzalanması ve Tepkiler. Londra Konferansı: Konferansı Hazırlayan Gelişmeler; 1-Askeri Gelişmeler ; Türk-Fransız Mücadelesi ve Mütareke, Birinci İnönü Muharebesi ve 2-Siyasi Başarılar; Türk-Rus Yakınlaşması, Gümrü Antlaşması. Ankara Yönetiminin Konferansa Davet Edilmesi ve Konferansta Yapılan İkili Antlaşmalar. Ankara İtilafnamesini Hazırlayan Gelişmeler: 1-Askeri Başarılar; İkinci İnönü Muharebesi, Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri, Sakarya Muharebesi ve 2-Siyasi Başarılar; Moskova Antlaşması, Afganistan ve Kars Antlaşmaları, Fransız Kamuoyundaki  ve Müslüman Ülkelerdeki Tepkiler. Ankara İtilafnamesinin İmzalanması, İtilafnameye Karşı Tepkiler ve Devletlerin Yeni Politikaları. Misak-ı Milli’nin Tescili Lozan: A-Konferansın Toplanmasının Nedenleri, 1-Siyasi Gelişmeler, 2-Askeri Başarılar; Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Mudanya Mütarekesi. Konferansa Davet ve Temsil Meselesinin Siyasi/Meşru Boyutları. Lozan’da Görüşülen Mesleler; Sınırlar, Azınlıklarla İlgili Meseleler, İktisadi ve Mali Mesleler. Lozan Antlaşması’nın Günümüz Açısından Değeri ve Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Dönemi ve Türk İnkılabı A-Cumhuriyetin Kuruluşu; Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Anayasa Hareketleri ve Çok Partili Hayat Geçiş Sürecinde Yaşananlar, B-İnkılaplar; Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal ve Ekonomik alanda Yapılan İnkılaplar, C-İlkeler; Türk İnkılabının Dayandığı Temel İlkeler ve Atatürk İlkeleri. Atatürk Dönemi Dış Politikası, Dış Politikanın İlkeleri, 1923-1932 Dönemi Dış Politika Olayları, 1932-1938 Dönemi Dış Politika Olayları. İnönü Dönemi Olayları ve II.Dünya Savaşı. II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye’nin Durumu ve Soğuk Savaş Dönemi. İki Kutuplu Dünyadan Sonra Süper Gücün Egemenliği ve Türkiye. 

Ders kategorisi:

  1. Temel meslek dersleri


  1. Uzmanlık/alan dersleri


  1. Destek dersleri

X

  1. Aktarılabilir beceri dersleri


  1. Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri  
 
 

Haftalar

Tartışılacak/İşlenecek Konular

1. Hafta

Milli Mücadelenin ortaya çıkış süreci ile ilgili genel bir değerlendirme ve Kuva-yı Milliye Ruhunu Anlamak. Sevres Antlaşması, Sevres Antlaşmasını Hazırlayan Gelişmeler, Antlaşmanın İmzalanması ve Tepkiler.

2. Hafta

Londra Konferansı: Konferansı Hazırlayan Gelişmeler; 1-Askeri Gelişmeler ; Türk-Fransız Mücadelesi ve Mütareke, Birinci İnönü Muharebesi ve 2-Siyasi Başarılar; Türk-Rus Yakınlaşması, Gümrü Antlaşması. Ankara Yönetiminin Konferansa Davet Edilmesi ve Konferansta Yapılan İkili Antlaşmalar.

3. Hafta

Ankara İtilafnamesini Hazırlayan Gelişmeler: 1-Askeri Başarılar; İkinci İnönü Muharebesi, Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri, Sakarya Muharebesi ve 2-Siyasi Başarılar; Moskova Antlaşması, Afganistan ve Kars Antlaşmaları, Fransız Kamuoyundaki  ve Müslüman Ülkelerdeki Tepkiler. Ankara İtilafnamesinin İmzalanması, İtilafnameye Karşı Tepkiler ve Devletlerin Yeni Politikaları.

4. Hafta

Misak-ı Milli’nin Tescili Lozan: A-Konferansın Toplanmasının Nedenleri, 1-Siyasi Gelişmeler, 2-Askeri Başarılar; Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Mudanya Mütarekesi. Konferansa Davet ve Temsil Meselesinin Siyasi/Meşru Boyutları.

5. Hafta

Lozan’da Görüşülen Meseleler; Sınırlar, Azınlıklarla İlgili Meseleler, İktisadi ve Mali Meseleler. Lozan Antlaşması’nın Günümüz Açısından Değeri ve Değerlendirilmesi.

6. Hafta

Cumhuriyet Dönemi ve Türk İnkılabı; Cumhuriyetin Kuruluşu; Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Anayasa Hareketleri ve Çok Partili Hayat Geçiş Sürecinde Yaşananlar,

7. Hafta

İnkılaplar; Hukuk ve Eğitim, Kültür alanında Yapılan İnkılaplar

8. Hafta

Ara sınav

9. Hafta

Sosyal ve Ekonomik alanda Yapılan İnkılaplar

10. Hafta

Atatürk Dönemi Dış Politikası, Dış Politikanın İlkeleri, 1923-1932 Dönemi Dış Politika Olayları,

11. Hafta

1932-1938 Dönemi Dış Politika Olayları

12. Hafta

İlkeler; Türk İnkılabının Dayandığı Temel İlkeler ve Atatürk İlkeleri

13. Hafta

 İnönü Dönemi Olayları ve II.Dünya Savaşı. II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye’nin Durumu ve Soğuk Savaş Dönemi.

14. Hafta

Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemi

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

No

Program Yeterlikleri Çıktıları                                                                                     

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemde ortaya çıkan şartları bilir ve Devletin kuruluşundaki kaynakların farkın varır.x2

Cumhuriyetin dayandığı temel kavramları ve inkılapları bilir.x3

Cumhuriyetin dayandığı temel kavram ve inkılapların ortaya çıkış sürecini ve anlamını kavrar.
x


4

Cumhuriyet ilke ve inkılaplarının günümüz açısından önemini ve anlamını değerlendirir.

x

5

Türkiye’nin varlığına yöneltilmiş tehditlerin farkına varır.
x


6

Dünyada ortaya çıkan gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini bilir.


x
7

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan kavramları bilir ve Türkiye açısından değerlendirir.
X


8

Türkiye Cumhuriyeti’nin güncel bağlamı ile geçmişte yaşanan tarihi süreçler arasındaki bağıntıyı kavrar.

X

9

Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığı için milli birlik ve beraberlik, vatan ve insan sevgisi gibi duyguların önemini kavrar.

X

10

Söz konusu ders çerçevesinde bilgiye erişme yollarını bilir, kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, ulaştığı bilgileri sorgular, ulaştığı bilgileri değerlendirir, farklı düşüncelere saygılı davranmanın önemini kavrar, demokratik davranış biçimini benimser, insan haklarına saygılı olmayı ilke edinir, farklılıkları ayrıştıran değil bütünü oluşturan parçalar olarak değerlendirir.

X